Regulamin parkingu

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KORZYSTANIA Z PARKINGU


I. PRZEPISY OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenach NAZARUK SERVICE SP. Z O.O. , wprowadzonego z dnia 01 CZERWCA 2023 r.
2. Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany za budynkiem firmy przy ulicy Abramowickiej 45 w Lublinie.
3. Parking jest bezpłatny dla klientów Nazaruk Service w czasie trwania naprawy, spotkania z doradcą lub zakupach w sklepie. Po skończeniu naprawy, spotkania parking jest płatny.
4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego.


II. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU


1. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych.
2. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 10 km/h.
3. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo poinformować o wjeździe pojazdu pracownika firmy Nazaruk Service, który udokumentuje datę i godzinę wjazdu pojazdu lub przyjęcie do serwisu.
7. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu obliczana jest na podstawie rejestracji wjazdu pojazdu na teren. Opłata za zajęcie miejsca postojowego pobierana jest przed wyjazdem pojazdu z parkingu, poprzez jej zapłatę kartą płatniczą lub gotówką w kasie.
8. Po uiszczeniu opłaty parkingowej Użytkownikowi parkingu przysługuje 15 minut na jego opuszczenie. W przypadku, gdy Użytkownik przekroczy ten czas na opuszczenie parkingu
zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za dodatkowy czas postoju (liczona od terminu upływu czasu przewidzianego na opuszczenie parkingu).
10. Zarządca zastrzega sobie prawo do czasowego zamykania parkingu lub jego części.


III. PRZEPISY KOŃCOWE


1. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będą obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej zgodnie z cennikiem.
2. Cenniki oraz Regulaminy są dostępne w widocznym miejscu na parkingu, w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.nazaruk.pl.
3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr tel.81 748 68 68 lub na e-mail: info@nazaruk.pl .


CENNIK OPŁAT – DODATKOWY za udostępnianie miejsc parkingowych:
Cennik:
Za każdą rozpoczętą dobę 100 zł .
Pracownicy firmy Nazaruk Service są zwolnieni z opłat za parking podczas wykonywania pracy


Zakazy obowiązujące na Parkingu


1. Pozostawienie pojazdu poza miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym.
2. Mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw.
3. Uzupełniania zbiorników paliwa z kanistrów i innych pojemników.
4. Pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem.
5. Pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym jakichkolwiek wartościowych rzeczy ruchomych.
6. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe dzieci oraz zwierząt.
7. Prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowania lub agitowania bez zgody właściciela Wynajmującego.
8. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
9. Prowadzenia ankiet lub działalności podobnej
10. Prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży.
11. Uprawiania sportu.
12. Przestrzegać bezwzględnego zakazu wjazdu pojazdów: - przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobne materiały i substancje mogące stworzyć
zagrożenie dla osób i mienia.
17. W przypadku wyjazdu pojazdu z parkingu bez uiszczenia opłaty za parkowanie Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia zapłaty kary umownej odpowiadającej wysokości opłaty dobowej za parkowanie pojazdu oraz do dochodzenia zapłaty kosztów poniesionych w celu zidentyfikowania pojazdu oraz osoby kierującej. W przypadku gdy pojazd parkował na parkingu przez okres przekraczający 24 godziny wysokość kary umownej ulega zwielokrotnieniu za każdą następną dobę parkowania.

Wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wynajmującego oraz szczegółowej zasady korzystania z Parkingu:
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia
pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
3. Najemca, oraz osoby mu towarzyszące, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane Wynajmującemu, a także osobom trzecim, przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu, na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem w tym również do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Najemcy. Najemca ponosi również koszty przechowywania pojazdu do czasu jego odbioru.
5. Wynajmującemu z tytułu rozliczeń z Najemcą przysługuje prawo zatrzymania oraz prawo zastawu na pojeździe Najemcy.