Wolne pozycje

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Nazaruk Service Sp. z o.o.: 

Administratorem danych osobowych. 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182918 posiadająca NIP: 946-239-20-16. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nazaruk.pl lub listowanie na adres: ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin. 

Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

  • przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy, 
  •  przeprowadzenia w przyszłości rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy albo inne podobne stanowisko odpowiadające Państwa umiejętnościom – o ile wyrażą Państwo nam na to zgodę. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie do przesyłanych nam dokumentów aplikacyjnych treść niniejszej zgody, wówczas będziemy mogli przechować Państwa aplikacje do czasu przyszłych rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Nazaruk Service Sp. z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji. 

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od kategorii danych – na podstawie przepisu prawa (art. 22¹ Kodeksu Pracy) albo na podstawie przesłanki zgody. 

Jeżeli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych ujawnią Państwo wrażliwe dane takie jak dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej lub ujawniających pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, wówczas będziemy potrzebowali Państwa pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne prosimy o dopisanie treści niniejszej zgody, 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas Państwa dane przechowywane będą przez okres dalszych 9 miesięcy. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Przysługujące prawa 

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych 

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Nazaruk Service Sp. z o.o. przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Spółka nie będzie podejmować wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.